EBAN-women-manifesto-1

Manifest for et kønsbalanceret økosystem

Med inspiration fra EBAN-manifest vedrørende kønsdiversitet har vi følgende mål for Danish Business Angels i 2030: 

  • 30 % kvindelige business engle 
  • 30 % kvindelige iværksættere
  • Flere kvinder i bestyrelser

 

Læs EBANs manifest og lad dig inspirere. Underskriv for at vise din støtte og dit løfte om, at bidrage til at nå målene til gavn for os alle.

EBANs manifest for et kønsbalanceret økosystem 

Succesfulde og ansvarlige engleinvesteringer har været kernen i EBAN’s identitet siden 1999, en mission, vi forsøger at understøtte med alle vores tiltag. Mangfoldighed er en kerneværdi i vores forening inden for investerings- og iværksætterøkosystemet.

Den seneste europæiske rapport viser, at andelen af kvinder(1) inden for engleinvesteringer, uagtet de igangværende bestræbelser, er stagneret på 10 % de seneste 10 år(2). På trods af den påviste højere succesrate for startups ledet af kvinder(3) udgør disse stadig kun 1 % af den samlede investerede kapital(4).

Støttet af videnskabelig forskning, der viser fordelene ved et mere kønsbalanceret samfund(5), og i betragtning af at ligestilling mellem kønnene er et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling(6), forpligter EBAN sig til at tredoble repræsentationen af kvinder i vores økosystem ved at opfordre business engle til at handle på følgende tre områder:

1) Forøgelse af antallet af kvindelige engleinvestorer med 3x

I samarbejde med business engle i hele Europa vil vi arbejde for at nå et gennemsnit på 30 % kvindelige medlemmer inden 2030. Vi vil støtte, inspirere, styrke og uddanne vores medlemmer til at være mere inkluderende. Desuden vil vi samarbejde med andre økosystemet om eksisterende initiativer.

2) Øge antallet af investeringer i kvindelige iværksættere.

Vi opfordrer de enkelte engle og hele investeringsfællesskabet til at støtte en mere kønsbalanceret, mere modstandsdygtig og mere innovativ portefølje ved at investere mindst 30 % af deres kapital i kvindelige iværksættere(7) inden 2030. 

At investere mere i kvindelige iværksættere har yderligere den fordel, at grundlaget for den næste generation af kvindelige business engle skabes.

3) Øge antallet af kvinder i bestyrelser.

EBAN har en lang tradition for kvindelige ledere og antallet af kvinder i bestyrelser er over gennemsnittet. Vores organisation vil fortsætte denne vej, styrke vores medlemmer i deres forpligtelse til at øge inklusionen. EBAN vil desuden inspirere vores samfund til at øge kønsdiversiteten i bestyrelserne og de strategiske udvalg i deres porteføljevirksomheder.

Med dette manifest går EBAN i spidsen for at skabe et europæisk investeringsøkosystem med inddragelse af kønsaspektet i start up fasen, og dermed gøre det stærkere, sundere, mere velstående, mere retfærdigt og mere bæredygtigt.

Vi inviterer organisationer inden for vores netværk og andre til at bidrage til denne vigtige bestræbelse. 

Underskriv dette manifest for at vise din støtte og dit løfte om at foretage betydelige ændringer inden for din egen organisation og nærsamfund til gavn for os alle.

Kilder:

Manifesto For a Gender Balanced Angel Investing Ecosystem by EBAN – EBAN

1. I øjeblikket er der kun forskning vedrørende mænds og kvinders deltagelse i engle investeringer. Men vi anerkender, at ligestilling mellem kønnene går ud over det binære, og vi vil gerne hjælpe med fremme og deltage i forskning om N/B-repræsentation i engleinvesteringer i fremtiden.

2.“EU Commission Study: Understanding the Nature and Impact of the business angels in Funding Research and Innovation”, EC (2017)

3. “Women entrepreneurs are our best opportunity”, Czerwinska, Pavlova and Vigliotti (2022)

4. “The European VC Female Founders Dashboard”, Pitchbook (2022)

5. “GENDER LENS INVESTING INITIATIVE”, GIIN (2022)

6. “Do you know all 17 SDGs?”, UN (2022)

Manifesto For a Gender Balanced Angel Investing Ecosystem by EBAN – EBAN

7. Kvindelige iværksættere: en startup, hvor en kvinde har ledelsen som stifter & CEO. Resten af stifterteamet kan være blandet eller af samme køn.

Underskriv Diversitets Manifest

Diversity

🧮 Antal underskrifter: 9